banner

Joshua

November 18, 2018

Who Do You Serve?

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 24:14–15

November 11, 2018

Finding Wisdom

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 23:1–5

October 28, 2018

Viewing Life Through the Lens of Faith

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 14:6–15

September 30, 2018

Seeking Godly Wisdom

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 9:1–27

September 23, 2018

The Battle of AI, Take 2

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 8:1–35

August 19, 2018

Rahab Hides the Spies

Pastor: Brian Fields Series: Joshua Passage: Joshua 2:1–24